Hạ Long: Quy Định Mới Đường Ngõ Xóm Tối Thiểu 5,5m Mới Được Phân Lô Tách Thửa ( áp dụng với trường hợp hình thành đường giao thông mới khi tách thửa đất)

UBND thành phố Hạ Long mới ban hành quyết định 5668 về việc thực hiện tách thửa đất ở trong khu dân cư hiện trạng trong địa bàn thành phố.

Trong thời gian qua, việc giải quyết thủ tục chia tách thửa đất ở và cấp phép xây dựng cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành Phố đã được thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật và quy định của Tỉnh, Thành Phố. Tuy nhiên việc tách thửa đất theo quy định hiện nay còn một số tồn tại, vướng mắc, gây khó khăn trong công tác quản lý về dân cư,xây dựng, thi công hạ tầng cấp điện, cấp nước, thoát nước, công tác phòng chống, chống cháy, nổ trong khu dân cư… đặc biệt tại các khu dân cư hiện trạng.

Để khắc phục các tồn tại, vướng mắc nêu trên, đảm bảo các tiêu chí về đô thị, cải tạo, chỉnh trang hạ tầng khu dân cư, đáp ứng nhu cầu về đất ở, đảm bảo các tiêu chuẩn về giao thông, cấp nước, thoát nước, phòng cháy, chữa cháy, nâng cao chất lượng hạ tầng xã hội, điều kiện sinh hoạt, đời sống an sinh xã hội của nhân dân, đảm bảo mỹ quan đô thị tại các khu dân cư trên địa bàn Thành phố; phù hợp với các mục tiêu, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn các phường và chương trình xây dựng nông thôn mới của Thành Phố Hạ Long.

Theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 3487/TNMT-ĐKĐĐ ngày 12/6/2020. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo việc thực hiện tách thửa đất ở trong khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hạ Long như sau:

Điều kiện để thực hiện việc tách thửa đất ở

Thửa đất có đất ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận ) đúng quy định pháp luật.

Việc tách thửa đất ở phải phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng Thành phố, quy hoạch phân khu chức năng ( nếu có), quy hoạch chi tiết ( nếu có ) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất ở, sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu do Nhà nước quản lý.

Trường hợp hình thành đường giao thông mới khi tách thửa đất: Người sử dụng đất phải được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận bản vẽ xin phép hình thành đường giao thông; việc chấp thuận hình thành đường giao thông, kết nối đồng bộ với đường giao thông hiện hữu, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, được thực hiện trước khi lập thủ tục tách thửa.

Việc tách thửa đất ở để hình thành thửa đất ở mới phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013, gồm: quyền về lối đi: cấp, thoát nước; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề.

Đường giao thông tiếp giáp với các thửa đất ( áp dụng với trường hợp hình thành đường giao thông mới khi tách thửa đất), có mặt cắt ngang đường theo quy hoạch tại khu vực, định hướng theo Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 21/12/2020 của Ban Thương Vụ Thành ủy nhưng tối thiểu 5,5m. Trong sơ đồ tách thửa đất ở phải có diện tích đất để bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng (như hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, kè chắn đất đối với khu vực bị chênh cốt,…..).

Đối với các khu vực bám theo các đường phố chính trong đô thị (mặt cắt đường lớn hơn hoặc bằng 12,0m): phương án tách thửa đất ở phải được sự thống nhất của các đơn vị liên quan (UBND phường sở tại, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị) và phải được UBND Thành phố chấp thuận bằng văn bản để đảm bảo thống nhất trong quản lý kiến trúc cảnh quan, hạ tầng đô thị chung tại khu vực.

Riêng các khu vực có quy định chặt chẽ về quản lý quy hoạch và kiến trúc, cảnh quan; phải đầu tư hạ tầng kỹ thuật với quy mô lớn (san tạo mặt bằng, xây dựng kè tường chắn đất, tiêu thoát nước…): không được tự ý chia tách thửa đất mà phải được UBND Thành phố cho phép người sử dụng đất lập quy hoạch chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở quản lý quy hoạch, xấy dựng, đất đai.

Đối với thủ tục tách thửa đất ở trong khu dân cư hiện trạng chưa có quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố (áp dụng với trường hợp hình thành đường giao thông mới khi tách thửa đất): Trước khi nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Thành phố để giải quyết theo quy định. Người sử dụng đất phải nộp hồ sơ thỏa thuận phương án tách thửa đất ở về phòng Quản lý đô thị Thành phố để được xem xét, thỏa thuận bằng văn bản, đảm bảo các điều kiện nêu trên (kèm theo biên bản thống nhất của đại diện các đơn vị: phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã, phường, đại diện tổ dân, khu phố và có xác nhận của các đơn vị ngành điện, nước).

Giao phòng Quản lý đô thị nghiên cứu, có văn bản hướng dẫn cụ thể về thành phần hồ sơ, địa điểm nộp hồ sơ và thời gian giải quyết hồ sơ thỏa thuận phương án tách thửa đất ở gửi Trung tâm Hành chính công Thành phố và UBND các xã, phường để thông tin, hướng dẫn cho người sử dụng đất biết, thực hiện.

Đối với các trường hợp đặc biệt, giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, điều kiện hạ tầng thực tế trong khu vực (giao thông, thoát nước, điện, nước sạch…) và phương án tách thửa của người sử dụng đất; tổng hợp, tham mưu báo cáo của UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/07/2021 (đối với các hồ sơ tách thửa đất đã tiếp nhận hợp lệ tại Trung tâm Hành chính công Thành phố trước ngày 01/07/2021 thì tiếp tục thực hiện giải quyết theo chỉ định của UBND Thành phố tại văn bản số 2645/UBND ngày 01/4/2021).

Các nội dung UBND Thành phố đã chỉ đạo trước đây về việc tách thửa đất ở trong các khu dân cư trên địa bàn Thành phố trái với nội dung văn bản này đều bị bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, UBND các phường, xã, các đơn vị liên quan báo cáo kịp thời về UBND Thành phố (qua phong Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, đô thị hình thành trước năn 2005 trên địa bàn các phường và Chương trình xây đựng nông thôn mới của Thành phố Hạ Long, từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn Thành phố.