Quy Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2021 -2030 Của Thành Phố Hạ Long

Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hạ Long, đã được phê duyệt. UBND các xã, phường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan cáo trách nhiệm xác định cụ thể diện tích, ranh giới đất và cùng các chủ đầu tư dự án xác định cụ thể diện tích, ranh giới các loại đất bị thu hồi ngoài thực địa để thực hiện các dự án, công trình đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.