Công khai quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại các địa phương để mọi đối tượng tiếp cận, tra cứu

Quảng Ninh đã hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 13/13 huyện, thị xã, thành phố. Hiện cơ quan chức năng đang triển khai lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng, theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để làm rõ hơn về các nội dung này, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có cuộc trao đổi với ông Trần Như Long, Giám đốc Sở TN&MT.

  • Sau khi hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các địa phương trong tỉnh, cơ quan chức năng sẽ triển khai những nội dung gì, thưa ông?
  • Sau khi hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 13/13 huyện, thị xã, thành phố, cơ quan chức năng đang triển khai lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng, theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh không còn mà chuyển thành phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng, theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh, do vậy tiến độ lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng, theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện sẽ theo tiến độ lập quy hoạch tỉnh.

Đối với kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Quảng Ninh, theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch thì căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, là: Kế hoạch sử dụng đất quốc gia, nội dung phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh. Kế hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt, tuy nhiên để kịp thời trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh ngay sau khi kế hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch tỉnh được phê duyệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT triển khai lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Ninh đồng thời với quy hoạch tỉnh. Hiện nay Sở TN&MT đang tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

  • Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các địa phương trong tỉnh đã được phê duyệt, tuy nhiên quy hoạch tỉnh và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Quảng Ninh lại chưa được phê duyệt. Theo ông, điều này có gây khó khăn cho công tác thu hồi đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh hay không?
  • Tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 148/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, quy định: Trường hợp quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt thì quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập đồng thời với việc lập quy hoạch tỉnh. Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập và thẩm định xong trước thì trình UBND cấp tỉnh phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt, nếu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có mâu thuẫn với quy hoạch tỉnh thì phải điều chỉnh cho phù hợp. Trường hợp kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh chưa được phê duyệt thì UBND cấp huyện căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt để tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và tích hợp vào kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh để đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 13/13 huyện, thị xã, thành phố đã được phê duyệt với các chỉ tiêu sử dụng đất đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh (đối với các dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án mang tính động lực cho sự phát triển KT-XH của tỉnh đã được xác định cụ thể trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện) làm căn cứ triển khai các dự án đảm bảo quy định của pháp luật. Do đó, việc quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Quảng Ninh chưa được phê duyệt không ảnh hưởng, gây khó khăn cho công tác thu hồi đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

  • Người dân, các tổ chức, đơn vị có thể tiếp cận, tra cứu các nội dung trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 13/13 huyện, thị xã, thành phố như thế nào, thưa ông?
  • Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 13/13 huyện, thị xã, thành phố sau khi được UBND tỉnh phê duyệt đã được UBND các huyện, thị xã, thành phố công bố công khai tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của UBND các huyện, thị xã, thành phố; công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã. Người dân, các tổ chức, đơn vị có thể tiếp cận, tra cứu các nội dung trong quy hoạch tại đó theo nhu cầu của mình.
  • Xin cảm ơn ông!
  • Nguồn: Báo Quảng Ninh